مشخصات لوله های UPVC برقی و خم سرد :

 

مشخصات لوله های UPVC فشار قوی (مخابراتی و ..) :

مشخصات لوله های UPVC فشار ضعیف (ناودانی ، هوا کش و …) :

مشخصات زانو های ۹۰ درجه در مصارف برقی :