برای اتصالات منحنی دارکه جهت تغییر مسیر لوله ها می شود، از زانو با زاویه های متفاوتی وابسته به نیاز ، استفاده می شود که در اینجا می توانید ۹۰ درجه ای آنرا در  ابعاد مختلف سفارش دهید .

     

جدول مشخصات زانویی های ۹۰ درجه به شرح ذیل می باشد .