برای اتصالات منحنی دارکه جهت تغییر مسیر لوله ها می شود، از زانو با زاویه های متفاوتی وابسته به نیاز ، استفاده می شود که در اینجا می توانید ۹۰ درجه ای آنرا در  ابعاد مختلف سفارش دهید .

جدول مشخصات زانویی های 90 درجه به شرح ذیل می باشد .